เรียนภาษาจีน
รู้ลึก รู้จีน รู้จริง
โดย ครูพี่ป๊อป ณัฐพงศ์

ประวัติสถาบัน Chinese Pop-Up

สถาบัน Chinese Pop-Up ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2011 โดยกลุ่มอาจารย์ชาวไทยและจีนที่มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยจีนเป็นอย่างดี โดยวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการเรียนการสอนด้านภาษาและวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการใช้ภาษาจีน ไทย และ อังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมผู้ให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพเมื่อนักศึกษามีข้อสงสัย นอกจากนี้ด้วยสถานการณ์ของสังคมโลกในปัจจุบัน ภาษาจึงมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการเชื่อมโลกทั้งใบอย่างปฏิเสธไม่ได้ สถาบันจึงเริ่มทำการพัฒนาหลักสูตรอบรมภาษาให้กับองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้สามารถสื่อสารในระดับนานาชาติได้อย่างมืออาชีพ

สถาบันของเราไม่ได้แค่สอนให้พูดภาษาจีนหรือไทยได้ แต่สอนให้พูดไทยได้เหมือนคนไทย พูดจีนได้เหมือนคนจีน สามารถสื่อสารภาษาได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่มีนักศึกษาและครูอาจารย์จากหลากหลายเชื้อชาติ จึงทำให้ Chinese Pop-Up กลายเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างแท้จริง และ ทำให้สถาบันของเรามีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมากมาย