จีนจำเป็น

จีนจำเป็น1(ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน)

เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนระบบการออกเสียงพินอิน (PINYIN) ซึ่งเป็นระบบการอ่านออกเสียงภาษาจีนมาตรฐานด้วยเทคนิคพิเศษที่จะทำให้ผู้เรียนออกเสียงได้ถูกต้องไพเราะ และ ชัดเจน โดยเริ่มจากพยัญชนะ สระ เสียงวรรณยุกต์และเรียนรู้การอ่านและการสะกดคำ พร้อมทั้งรูปแบบประโยค คำศัพท์และไวยกรณ์เบื้องต้นไว้ใช้กับประโยคในชีวิตประจำวันเช่น การทักทาย การซื้อของ การสั่งอาหาร และการสอบถามทางเป็นต้นซึ่งทำให้ผู้เรียนหลงรักในภาษาจีนและสามารถสนทนาภาษาจีนในระดับเบื้องต้นได้อย่างแน่นอน

จีนจำเป็น2(ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน)

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาจีนเบื้องต้น ในคอร์สนี้คุณจะสามารถพัฒนาภาษาจีนได้ดีขึ้นกว่าคอร์สจีนจำเป็น1ในทุกๆทักษะ ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น คำศัพท์ต่างๆในระดับที่สูงขึ้น และ การสร้างประโยคที่ยาวขึ้นเพื่อนำไปดัดแปลงใช้กับบทสนทนาในชีวิตประจำวัน การเรียน และการทำงาน เช่น การนัดหมาย การแนะนำ การแสดงความคิดเห็น การแลกเงิน เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสนทนาสื่อสารกับชาวจีนได้อย่างเข้าใจและถูกต้องแน่นอน

จีนจำเป็น3(ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน)

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้และเข้าใจไวยากรณ์เบื้องต้นแล้ว ในคอร์สจีนจำเป็น3 ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาการสื่อสารได้มากกว่าคอร์สจีนจำเป็น2 ซึ่งผู้เรียนจะสามารถใช้ประโยคการสนทนาที่ใช้ไวยากรณ์และคำศัพท์ที่ยากขึ้นเพื่อนำไปสนทนากับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่วและลึกซึ้ง เช่น การบอกอาการ การรับโทรศัพท์ และการเรียนเชิญเป็นต้น นอกจากนี้ครูผู้สอนยังมีการถ่ายทอดความรู้ทางวัฒนธรรมและประเพณีจีน พร้อมทั้งประสบการณ์จริงทั้งหมดที่เมืองจีนให้นักเรียนได้เข้าใจประเทศจีนได้มากขึ้น