HSK

การสอบวัดระดับภาษาจีนหรือการสอบHSKเป็นการทดสอบผู้ที่มีความรู้ภาษาจีนเพื่อ นำผลสอบไปเป็นหลักฐานในการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับสูงแล ะการคัดเลือกเข้าทำงานหรือเลื่อนตำแหน่งงาน การเตรียมเพื่อไปสอบHSKจึงมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่อยากสอบให้ ได้คะแนนดีๆหรือเพิ่มคะแนนให้สูงขึ้น ในการเรียนหลักสูตรนี้ทางChinese Pop- upเลือกใช้อาจารย์ที่มีประสบการณ์พิเศษในการอบรมการสอบHSKทุกระดับ ที่มีการสอนใช้เทคนิคในการจำคำศัพท์ การอ่านเนื้อเรื่อง และการตอบคำถามได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ผู้สอบสามารถตัดตัวเลือกและตอบคำถามได้อย่างแม่นยำพร้มทั้งเท คนิคต่างๆอีกมากมายที่ใช้กับข้อสอบในส่วนของการฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมกับตัวอย่างโจทย์และเฉลยอย่างละเอียดถี่ถ้วน เราการันตีว่าคุณสามารถสอบผ่านอย่างแน่นอน

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความสามารถของตัวเองได้ตามระดับดังนี้

  • ระดับที่ 1 สำหรับผู้สอบที่เข้าใจคำศัพท์และประโยคภาษาจีนง่าย ๆ - เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 150 คำ
  • ระดับที่ 2 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องง่าย ๆ - ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 300 คำ
  • ระดับที่ 3 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่ - การศึกษา การทำงาน และท่องเที่ยวในประเทศจีน เป็นต้น เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 600 คำ
  • ระดับที่ 4 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่กว้างขวางขึ้น และ สามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 1,200 คำ
  • ระดับที่ 5 สำหรับผู้สอบที่สามารถอ่านเข้าใจภาษาจีนจากหนังสือพิมพ์และนิตยสาร - จีนฟังเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์จีน และ สามารถพูดภาษาจีนในที่สาธารณะได้ เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 2,500 คำ
  • ระดับที่ 6 สำหรับผู้สอบที่สามารถฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างดี สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองด้วยปากเปล่าหรือการเขียนเป็นภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน 5,000 คำขึ้นไป